Shiba Rikyu - keemra
He finally got his fish, but has some trouble swallowing it.

He finally got his fish, but has some trouble swallowing it.

JOH8445201504141762